תירבעב םיצבשת רתופל שופיחה עונמ


:הלימ י/שקה
ה?ג?ד : המגודל:עונמב שמתשהל דציכ

,תשפיחש הלימה תא אצמל ה/לוכי ךניאו ,ץחשת וא ץבשתב תעקתנ םא
."?" י/בתכ ,ת/עדוי ךניאש תוא לכ םוקמבו ,ךל שיש תויתואה תא י/בתכ
.וז הלימ לש םיירשפאה םיפוריצה לכ םע הלבט ךל גצותו שופיחה רותפכ לע י/ץחל
.תומאות םילימ 50 -ל לבגומ התליאשל הנעמה :הרעהםילימ תפסוה
 
הרזח