[ םורופה להנמל | ןויד תצובק ףסוה | ןוידה תוצובק סקדניא | םורופה ןונקת | תיבה דומע ]

םילשורי ר"תיב ןוידה תצובק


תועדוה

(21:41 12/2/02) 'גירפ רואילא \ ה-י-ר-פ-מ-י-א    
(18:25 12/2/02) ר"תיבל יקסווניוטסו ץיבאס ורזחוי ,ןורהא םיסינ \ .הרופאפ וילנרוק תשגהב השדח תינכת,םיסופסיפ    
(21:22 12/2/02) ייח תבהא םילשורי ר"תיב \ !הז אל קר ???יקסווניוטסו 'ץיבאס       
(17:59 12/2/02) רוצ ןסינ \ .םיטנטופמיא    
(18:08 12/2/02) םיאולימה תגילב ונחצינ שי ,ןורהא םיסינ \ ןמטוג תא םויה ונחצינ ןימאהל ליחתת       
(18:35 12/2/02) רמרב יזח \ קדוצ התאו ,ךלש זמר'ת ןיבהל לק       
(16:55 12/2/02) .תודיריה תא איפקהל ,ןורהא םיסינ \ .ונתוא בהוא רחשש לזמ ונל שי    
(17:30 12/2/02) p1 \ םירבג ומכ תדרל ףידע       
(17:34 12/2/02) ייח תבהא םילשורי ר"תיב \ ...יחא 100% קדוצ          
(17:56 12/2/02) .תודיריה תא איפקהל ,ןורהא םיסינ \ ..םירזול ונחנא עגרכ             
(21:39 11/2/02) ל'גנא יטומ \ הלאש    
(21:44 11/2/02) p1 \ ...מא       
(9:46 12/2/02) ייח תבהא םילשורי ר"תיב \ [ת"ל] ?יבכמ לומ ונחנא -26ב םא -27ב תויהל לוכי הז ךיא          
(17:33 12/2/02) !!!המשנבו בלב תירתיב ילג \ שדוחל 23ב יבכמ לומ קחשמה             
(17:39 12/2/02) ייח תבהא םילשורי ר"תיב \ ...-26ה לע יתינב רבכ !הסאב                
(14:12 12/2/02) ןייטשפרש ביבא \ [ת"ל] הילצרהב וא ס"כב וא היהי הזו ,ץרמתליחתב הז העוט אל ינא םא          
(7:45 12/2/02) רוחש בוהצ \ לומתא להקה היה הפיא !הצובקב ךומתלו םחלהל ךישמהל םיבייח ונחנא    
(14:15 12/2/02) ןייטשפרש ביבא \ ...קדוצ       
(14:46 12/2/02) ןייטשפרש ביבא \ עגר סנכ,רוחש בוהצ -יחא          
(17:15 12/2/02) המשנב טסיר"תיב רואילא \ לומתא םלוכ ויה הפיא השוב תמאב       
(15:55 12/2/02) ייח תבהא םילשורי ר"תיב \ !?!?!?דספה ולוכש ןוחצינ    
(16:33 12/2/02) יטומ \ לבא,ךתוא םחני הז םא עדוי אל       
(16:43 12/2/02) ייח תבהא םילשורי ר"תיב \ תועט ןוקית       
(17:05 12/2/02) הטוש דיסח \ ןוארי אלו םהל םייניע       
(17:09 12/2/02) ייח תבהא םילשורי ר"תיב \ רהוז ופורפא          
(14:49 12/2/02) ףורש ר"תיב דהוא \ !!!!תדרל הצור אל ...יתוא עיגרי והשימש    
(15:13 12/2/02) .ןינכסל האבה הנש עיגהל םלוכ ,ןורהא םיסינ \ לבא ךל רוזעל הצור יתייה       
(15:18 12/2/02) .ןינכסל האבה הנש עיגהל םלוכ ,ןורהא םיסינ \ .תחא תדרוי לע ףוסב וטילחי םא וליפא          
(19:28 11/2/02) MIKI TZAHOR NETANYA, IN GREECE NOW \ If there's anybody out there    
(19:48 11/2/02) ףורש ר"תיב דהוא \ תועטבש הצובקה תא תוארלו רוזחל ךל יאדכ אל ,ןוויב ראשת -יקימ       
(19:59 11/2/02) MIKI TZAHOR NETANYA, IN GREECE NOW \ FIRST OF ALL, THANKS!          
(20:56 11/2/02) ףורש ר"תיב דהוא \ [ת"ל] 88 הקד הרופאפל םודא ,0-0 ,והז זא             
(21:01 11/2/02) MIKI TZAHOR NETANYA, IN GREECE NOW \ [ת"ל] What was the red card for?                
(22:29 11/2/02) ףורש ר"תיב דהוא \ [ת"ל] רעש ינפל ןורחא היה אוהו רוחאמ הדרב תא לישכה הזה רגפמה ינמורה                   
(14:47 12/2/02) יול יחצ \ ר"תיבב תחנ זאמ ולש המכח יכה הלועפה                      
(12:43 12/2/02) המשנב טסיר"תיב רואילא \ !!! םיפוחדבש ףוחד ןוידל אשונ    
(14:07 12/2/02) ןייטשפרש ביבא \ !ןיא טושפ....ןיא       
(22:36 11/2/02) ףורש ר"תיב דהוא \ !םיירשפא םיטירסת    
(23:42 11/2/02) ףורש ר"תיב דהוא \ [ת"ל] ??םיטסינומוקל םורופה תא םיריקפמ הככ ?תובוגת ןיא , םיחא       
(13:57 12/2/02) רמרב יזח \ ריש הבוגת לבק          
(14:04 12/2/02) ןייטשפרש ביבא \ [ת"ל] ....קוחר ךכ לכ םויה הארנ אל ימיספה םגש תמאה             


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק