(10:11 30/06/03) רפןע יליל \ דבלב ליגרת  
(12:47 23/06/03) ןויס תידוהי \ הצע תשקב  
(13:32 24/06/03) א טזיל \ םירפס לוליד  
(10:26 26/06/03) ןתסוב רמת \ הירפסב םירפס לוליד  
(10:25 26/06/03) סייק הרחאס \ תוירפסב םיבשחמ ןוניס  
(12:51 16/06/03) ינועמש תירוד \ תוירפסה לש השקה בצמה  
(13:51 19/06/03) גרבניו הלאינד \ ותעפשהו ילכלכה בצמה  
(16:45 19/06/03) ןהד הילד \ םישמושמ םירפסמ הסנכה  
(09:40 22/06/03) גרבניו הלאינד \ ?םישוע ונחנא המ  
(19:58 25/06/03) רטנ הילד \ םינשי םירפס  
(10:13 26/06/03) ןוליק הקבר \ א" ...םיבשחמ לע ןוניס תינכת "  
(10:20 26/06/03) זבלא טזיל \ רמאמל תוסחיתה  
(14:03 19/06/03) רלגנ האל \ הירפסה לש השקה בצמל המכסה  
(13:51 25/06/03) רינש תירונ \ בצמה לגרל