תובותכו תופמ I בשות שפח I תשרב שפח I YellowPages
םניח םורופ ףסוה םורופ םורופה להנמל בותכ ילאקול טא'צ תועדומ חול יאנפו יוליב םיקסעה ךירדמ תיבה דומע  

ןויגה יצבשת םורופ

תועדוה

(21:28 12/02/02) בקע דג \ ןורחאה " ץראה"    
(21:53 12/02/02) יול רימע \ אוה ןורתפה םוקמ לכמ ,ךתלאש תא יתנבה אל       
(22:06 12/02/02) בקע דג \ [ת"ל] ! הדות          
(21:07 12/02/02) תיתייריק הניר \ "השאל" ןויגה ץבשתב ןורחא    
(21:23 12/02/02) .ר. יונ \ ,בוט ברע       
(18:53 12/02/02) יול רימע \ [ת"ל] הדות ךנואמ 16 :ךופהב הרזע    
(19:11 12/02/02) זופת בלח דלוקוש \ השקבברימע ייה       
(20:11 12/02/02) יול רימע \ [ת"ל] הדות .ייה          
(19:15 12/02/02) מ לכימ \ הדות ..ךנואמ 4+6 ,ןזואמ1 -השקבב הרזע -ךופה    
(19:17 12/02/02) מ לכימ \ [ת"ל] הדות ....ךנואמ 20ו ןזואמ 22...ןכו       
(19:20 12/02/02) זופת בלח דלוקוש \ השקבבלכימ ייה       
(19:26 12/02/02) מ לכימ \ [ת"ל] ...ךנואמ 23ו ןזואמ -9תצק דועו ...וקוש הדות          
(19:27 12/02/02) זופת בלח דלוקוש \ ...ידיגתש המ             
(19:29 12/02/02) מ לכימ \ [ת"ל] הדות ......יבלש וד =ש"וד -רמאל רשפא 9 לע                
(19:36 12/02/02) זופת בלח דלוקוש \ ...אקוד ואל                   
(19:38 12/02/02) מ לכימ \ ...ש יתבשח ינאו                      
(19:42 12/02/02) זופת בלח דלוקוש \ :בוש ריבסא ,תלבלבתה                         
(19:27 12/02/02) מ לכימ \ [ת"ל] ...ןזואמ 12 ...ו             
(19:29 12/02/02) זופת בלח דלוקוש \ ...ךל ירה                
(19:30 12/02/02) מ לכימ \ [ת"ל] ?לו-ל עיגה פ-ה ךיא                   
(19:37 12/02/02) זופת בלח דלוקוש \ רבזה                      
(19:39 12/02/02) מ לכימ \ [ת"ל] ....יתוניבה ...הדות                         
(19:18 12/02/02) זופת בלח דלוקוש \ ...ןזואמ 25 םאה ,ךופהב הייהת    
(19:24 12/02/02) . הענ \ םינפב רבסה ,ןכ       
(19:28 12/02/02) זופת בלח דלוקוש \ [ת"ל] רבסהה לע הדות הענ ייה          
(19:32 12/02/02) ינבא םענ \ ! הפי          
(13:00 12/02/02) םחש ןרע \ [ת"ל] רתאב ןכדוע ךןפה לע ךופה    
(13:06 12/02/02) .ר. יונ \ [ת"ל] !הבר הדות ,ןרע       
(14:39 12/02/02) א .ש \ [ת"ל] רתאב ןיקת אל       
(14:41 12/02/02) א .ש \ [ת"ל] ^          
(16:36 12/02/02) ב ש \ [ת"ל] ךסמל שרפיר השעת          
(18:30 12/02/02) זופת בלח דלוקוש \ [ת"ל] ךל הדות ,ןרע       
(19:16 12/02/02) מ לכימ \ [ת"ל] ...ךרובת -ורע       
(15:09 12/02/02) הק שוש \ ירצועשכ ו ?י?ק?ט ליער ץובב קירבמ :תולאש יתשו ןרעל הדות    
(15:18 12/02/02) .ט רנבא \ ת       
(15:21 12/02/02) הק שוש \ [ת"ל] הבר הדות          
(15:20 12/02/02) .פ יפא \ הינשל .ת       
(15:24 12/02/02) הק שוש \ [ת"ל] ךל םג הבר הדות          
(21:27 11/02/02) יול רימע \ :האבה הרדגהל ןורתפה תא יל ריבסיש ימ לע הכרבה אובת    
(12:01 12/02/02) יול רימע \ [ת"ל] ^       
(12:11 12/02/02) ינבא םענ \ רימע ט"צ       
(13:02 12/02/02) יול רימע \ ךרוא לע הרימא ןאכ תלפוקמש ךירבדמ יתנבה ,םענ          
(11:42 12/02/02) רונמ תימע \ !!! הרזע תשקב    
(12:35 12/02/02) .ט רנבא \ [ת"ל] ףוצרפ       
(10:12 12/02/02) .ר. יונ \ [ת"ל] !!! םלוכל חמש החפשמה םוי     
(10:53 12/02/02) ... ... \ [ת"ל] החפשמ םהל שיש םכיניבמ הלאל רמולכ        
(10:58 12/02/02) .ר. יונ \ [ת"ל] ....החפשמ שי דחא לכל          
(08:52 12/02/02) ד ג \ [ת"ל] .שארמ הדות .ךנואמ +7 5 "השאל"    
(08:56 12/02/02) .ר. יונ \ בוט-רקוב       
(09:02 12/02/02) ד ג \ [ת"ל] תודות יפלא          
(09:10 12/02/02) .ר. יונ \ [ת"ל]              


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

.מ"עב בהז יפדל תורומש תויוכזה לכ