(8:57 26/10/01) הלק הקיטלתא \ ילארשיה הקיטלתאה לטרופ    
(22:17 7/10/01) co.il .hebron \ http://www.hebron.co.il    
(16:51 8/10/01) יתעבג דעיל \ [ת"ל] ידוא דובכל       
(16:53 8/10/01) יתעבג דעיל \ סרפסקא ידוא דובכל          
(14:20 27/5/01) םורופה להנמ יול ידוא \ ןולוח תלהנהל הצע    
(14:27 27/5/01) םיתחשומ לש הלהנה הדוהי ינב -לארשי השמ \ ?????????סאמינ ימל       
(14:31 27/5/01) םורופה להנמ יול ידוא \ ךתעידיל השמ          
(23:03 27/5/01) םיתחשומ לש הלהנה הדוהי ינב -לארשי השמ \ ךתעידיל ידוא             
(21:02 21/9/01) ןמגרא ןד \ רמוא התא המ חחחחחחחחחחחחחחחחחחפ                
(12:11 21/8/01) רירפש רוא \ !!!אורקל הבוח ?...הברהו - ףסכ םיצור    
(20:59 21/9/01) ןמגרא ןד \ ...ואוו דבוע תמאב הז רלוד 100 יתישע ...יחא קזח       
(15:34 18/9/01) ג ת \ [ת"ל] םידהוא הברה ךכ לכ ישיש יתנמאה אל ןולוח ידהוא לכל םולש    
(13:12 4/9/01) רתא להנמ \ ליג \ ...ל תבותכ רבע םורופה    
(10:15 5/9/01) חכ לי \ [ת"ל] !!!!!!!!!!!!!!!!ןולוח הללאי ימשירה םורופה אוה זופתב םורופה       
(23:02 21/8/01) ןושש רפוע \ !!!רפוע לש שדחה רתאה    
(2:28 19/8/01) ינרוס יקוש \ זופתב ןול וח לש םורופב הז תא ומסרפו וסנכ םירבח    
(17:28 18/8/01) ונינד דיויד \ הלאשה וז -הלעת אל/הלעת םירירפצ    
(18:20 17/8/01) יאלוזא ליג \ geocities.com/atsamo1/ןולוח םירירפצ ידהוא לכל    
(14:00 14/8/01) שישהמ ומצע \ [ת"ל] HOLON PAGE    
(16:38 8/7/01) יאלוזא ליג \ ןולוחל רתא תיינב    
(19:01 9/7/01) JKHJKH UJKHK \ [ת"ל] 'L;'L;       
(23:12 12/7/01) יקסנישטס יסטס \ ןולוחל רתא שי       
(16:08 18/7/01) שישהמ ומצע \ ףקעמ אי רעוכמ רתא          
(14:11 6/8/01) שישהמ ומצע \ [ת"ל] back to home page       
(13:58 14/8/01) שישהמ ומצע \ [ת"ל] Back To Holon Pgae       
(1:45 2/7/01) יבהז לטימ \ !הינולוח    
(4:16 3/7/01) jkl m. \ [ת"ל] !!!!!!!!!!!!!!זופתב םורופל יאוב       
(10:25 28/6/01) ינרוס לאינד \ בוט היה אוה רגסנ םורופהש לבח    
(23:55 17/6/01) ינרוס יקוש \ זופתל רבע םורופה    
(14:14 23/5/01) הוקת םולש \ [ת"ל] ?םיקחשמל םיאב אל ןאכש םידהואה המל ...ןולוח םירירפצ םורופ ששפ    
(18:43 23/5/01) םיתחשומ לש הלהנה - א"ת הדוהי ינב -לארשי השמ \ םידהוא השולש םתוא ןמזה לכ       
(2:56 17/6/01) ןהכ השמ \ האור התא ושכע          
(0:39 6/6/01) םיתחשומ לש הלהנה הדוהי ינב -לארשי השמ \ !םייחב ולעת אל םתא םינכסמ ןולוח    
(18:23 6/6/01) תונג איגש \ יתוא תקחצה ?400       
(1:51 7/6/01) םיתחשומ לש הלהנה הדוהי ינב -לארשי השמ \ רמול המ הברה יל שי          
(2:48 17/6/01) ןהכ השמ \ הכילהב הלענ       
(7:22 7/6/01) ינרוס יקוש \ הפ בתוכ ינאש הנורחא םעפ    
(7:00 7/6/01) hebron h \ http://hebron.co.il    
(18:14 6/6/01) םורופה להנמ יול ידוא \ שדח רושיק ול היהיו זופתל רבוע םורופה ייתובר    
(19:07 6/6/01) םורופה להנמ יול ידוא \ [ת"ל] רגסיי הזה םורופה בורקב שדחל וסנכ ה"רבח